در مجله زنان
داوود پنهانيمجله زنان
اژدهاكشان، يوسف عليخاني، تهران: انتشارات نگاه، 1386، 142 ص، 1500 تومان
مجموعه‌داستان اژدهاكشان، اثر تازة يوسف عليخاني، يك سروگردن بالاتر از مجموعه‌داستان قبلي‌اش است. «ميلك» داستان‌هاي اين مجموعه، بيش از آنكه ميلك مورد نظر عليخاني باشد، به يك معنا ميلكي استعاري است. بي‌آنكه در نقشة جغرافيا بگنجد، ميلك جهان روبه‌روست با همة پستي و بلندي‌هايش. اگر در مجموعه‌داستان پيشين اين نويسنده ثقيل بودن زبان بر روايت داستان غالب شده بود، در اين مجموعه چنين اتفاقي نيفتاده است. زبان با اينكه از عناصر محلي بهره مي‌گيرد، به‌هيچ‌وجه مانع روايت نمي‌شود. نويسنده در اين مجموعه بسياري از موانع مجموعة قدم‌بخير مادربزرگ من بود را برطرف كرده و روايت زباني‌اش را عام‌تر كرده تا مخاطب عام نيز در درك آن با مشكل چنداني مواجه نشود. فارغ از جنبة زبان‌شناختي، عليخاني در اين مجموعه همان روايت قصه‌پردازانة پيشين را با پختگي بيشتري ادامه مي‌دهد. تكنيك داستان‌هاي اين مجموعه بسيار ساده اما مدرن انتخاب شده است. با اين همه، نويسنده در روايت داستان با هوشمندي خاصي به‌سراغ روايت‌هاي مورد اشارة قصه‌گوها رفته تا تفاوت نثر و روايت خود را از اين نظر با ساير هم‌نسلانش به تصوير بكشد. كار وي از اين نظر حائز اهميت است و از تازگي خاصي برخوردار است.
***
اژدهاكُشان - مجموعه داستان - يوسف عليخاني
youssef.alikhani AT yahoo DOT com
Links to this post:
Create a Link