سرزمين ميلکاندو
اسدالله امرايياسدالله امرايي:‌راستي اين قضيه ميلک هم دارد بالا مي گيرد و گمان مي کنم يک نسلي که بعدها بيايند درباره سرزمين ميلکاندو بحث خواهند کرد.
اژدهاکشان، نوشته يوسف عليخاني که 15 قصه دارد و وقتي درآمد زود خريدم که ببينم چه کرده است اين يوسف علي خان.
نوشته هاي عليخاني بيشتر حال و هواي بومي دارد. باور کنيد اگر يوسف عليخاني وزير ارشاد بشود يا رئيس اداره گردشگري، قزوين و الموت و البته ميلک را قطب گردشگري مي کند. به مدد او تاريخ و جغرافيا و مشاهير و خلاصه سير تا پياز منطقه الموت قزوين را در قصه هاي با روايت امروزي شناخته ايم.
از اژدهاکشان و ملخ هاي ميلک خيلي خوشم آمد.
***
اژدهاكُشان - مجموعه داستان - يوسف عليخاني
youssef.alikhani AT yahoo DOT com
Links to this post:
Create a Link