داوود سينايي؛ اين مهم است که وقت و حوصله خواندن داشته باشيد. آن وقت بد نيست گذارتان به کتابفروشي ها بيفتد و بپرسيد کتاب تازه چه آمده. مجموعه داستان خوب ايراني مي خواهيد. شايد کتابفروش يوسف عليخاني را بشناسد و «اژدهاکشان» را پيشنهاد کند. شايد خودش هم مال آن طرف ها باشد. حوالي ميلک يا زرشک. شايد رزم حضرتقلي را با اژدها ديده باشد. بگويد مجموعه داستان قبلي اش را خوانده ايد؛ «قدم بخير مادر بزرگ من بود». اين يکي هم در همان حال و هوا است. يک جوري مي شود گفت ادبيات بومي اقليمي، اما عليخاني لحن مردمان ميلک را خوب و هنرمندانه در بافت زبانش تنيده.شايد البته کتابفروش اينقدرها هم متخصص ادبيات نباشد. هرچه هست اژدهاکشان پانزده داستان کوتاه دارد که خواندن هر کدام شان به اندازه يک نشست وقت مي برد. اتفاقاً کتاب خواندن وقتي اولين باد خنک پاييزي مي وزد خيلي لذت بخش است. فکر کن 1500 تومان مي دهي و ...
خلاصه آنکه کتاب اين نويسنده 33 ساله رنگ و بوي خودش را دارد. شبيه نويسنده هاي ديگر نيست. حداقل شبيه نويسنده هاي امروزي نيست.
***
اژدهاكُشان - مجموعه داستان - يوسف عليخاني
youssef.alikhani AT yahoo DOT com