سرای اهل قلم | اژدهاکشان
گزارش مهر ... اینجا
گزارش فارس ... اینجا و اینجا

گزارش ایبنا - عبدالعلی دستغیب ... اینجا
گزارش ایبنا - دکتر علی عباسی ... اینجا
گزارش ایبنا - احسان عباسلو ... اینجا

«اژدهاکشان» در سرای اهل قلم ... اینجا

Labels:

youssef.alikhani AT yahoo DOT com