"اژدهاکشان" یوسف علیخانی در شهریور
مجموعه داستان "اژدهاکشان" به قلم یوسف علیخانی اواخر شهریور توسط نشر نگاه منتشر می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل پانزده داستان کوتاه است که در همان فضای داستان هاي مجموعه "قدم بخير مادربزرگ من بود" روايت مي شوند.
***
همين خبر در خبرگزاري مهر و روزنامه كارگزاران

Labels:

youssef.alikhani AT yahoo DOT com
Links to this post:
Create a Link